Porcelanosa

Podmienky používania

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webových spránok je spoločnosť M Luxury s.r.o., Digital Park 1, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 52 184 617, ďalej len „prevádzkovateľ týchto webových stránok“.

 1. Platnosť všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia a návštevníci webovej stránky jej zvolením, požitím, nákupom v e-shope a pod. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ týchto webových stránok prostredníctvom svojich webových stránok. Prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.
 2. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa nevzťahujú na služby a prvky webových stránok poskytované tretími stranami ako sú napr. sociálne pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy a pod.
 3. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, „odoslať“, „kúpiť“, „zaplatiť“ a podobne súhlasí užívateľ s podmienkami používania webových stránok. V prípade zmeny pravidiel používania webových stránok a pravidiel ochrany osobných údajov musí užívateľ ešte raz súhlasiť so zmenou a to kliknútím na príslušné tlačidlo.
 4. Prevádzkovateľ týchto webových stránok týchto webových stránok ponúka na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa tovarov a služieb podniku zákazníkom, dodávateľom a uchádzačom o zamestnanie.

Ručenie

 1. Prevádzkovateľ týchto webových stránok ručí za škodu spôsobenú užívateľovi použitím webových stránok len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 2. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií:
  1. Ušlý zisk a následné škody
  2. Neočakávané straty a ušlý zisk
  3. Ušlé možnosti obchodu
  4. Strata good will a strata údajov
 3. Prevádzkovateľ týchto webových stránok podnikla všetky potrebné činnosti aby zabezpečila správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na webových stránkach v čase ich poskytnutia.
 4. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako sú napríklad dostupnosť obsahu tretích strán, súbory na stiahnutie, externé odkazy alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo. Prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta užívateľom alebo za zneužitie a stratu identifikačných údajov, za ktorých uchovanie je zodpovedný užívateľ.
 6. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z týchto webových stránok na iné webové stránky a súbory.

Ochrana duševného vlastníctva

Obsah webových stránok vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky a pod. je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa týchto webových stránok. Používaním webových stránok nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné ani iné nároky na ich obsah, napr. priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto webových stránok meniť, kopírovať, doplňovať alebo použiť iným spôsobom na aký bol určený.

Dostupnosť webových stránok a obsah

 1. Prevádzkovateľ týchto webových stránok má právo zmeniť alebo zrušiť svoje webové stránky resp. ponuku služieb a tovarov podľa svojho vlastného uváženia. Nárok na používanie alebo udržiavanie webových stránok nie je vymožiteľný a prevádzkovateľ týchto webových stránok za dostupnosť a údržbu nepreberá zodpovednosť.
 2. Prevádzkovateľ týchto webových stránok udržiava webové stránky podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii. Tiež neručí za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené. Prevádzkovateľ týchto webových stránok výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za spôsobené škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia týchto webových stránok alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.
 3. Informácie, ceny a fotografie zverejnené na tejto internetovej stránke sú informatívne a nezáväzné.

Reklama

Tieto webové stránky sú určené potenciálnym zákazníkom prevádzkovateľ týchto webových stránok. Ten sa snaží svojich potenciálnych zákazníkov osloviť prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní. Vzhľadom na objem reklamných a marketingových kampaní prevádzkovateľ svojich potenciálnych zákazníkov upozorňuje, že informácie v nich poskytnuté sú iba informatívne a nezáväzné a záväzné ceny za jednotlivé služby a produkty je možné vyžiadať iba osobne v prevádzke poskytovateľa alebo telefonicky. Prevádzkovateľ týchto webových stránok upozorňuje, že v prípade tlačenej, digitálnej a inej formy reklamy môže pri jej zadávaní dôjsť k chybe alebo nesprávnemu prenosu údajov medzi prevádzkovateľom týchto webových stránok a zmluvnými partnermi, ktorí reklamu spracovávajú. Informácie uvedené na týchto webových stránkach, či v reklamných materiáloch v akejkoľvek forme majú iba ilustratívny charakter a prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje nárok na tlačové, či iné chyby v reklamných materiáloch a reklamných a marketingových kampaniach. Prevádzkovateľ týchto webových stránok tiež nedokáže zaručiť presnú zhodu konkrétnych produktov a služieb s ich obrazovým a slovným vyjadrením použitom v reklamnom oznámení v akejkoľvek podobe a forme. K chybe môže dôjsť tiež pri zobrazovaní reklamných kampaní na webových stránkach partnerov prevádzkovateľa týchto webových stránok a pri zobrazení reklamy na sociálych sieťach. K chybnému zobrazeniu cenových ponúk a reklamných kampaní môže dôjsť aj v prípade, že došlo k zlyhaniu informačného systému a taktiež v prípade zlyhania ľudského faktoru v prípade prenosu dát a overenia správnosti údajov. Prevádzkovateľ týchto webových stránok v takomto prípade nenesie za chybné údaje zodpovednosť a v prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky je v takomto prípade zmluva alebo objednávka neplatná.

Zabezpečenie webových stránok

 1. Tieto webové stránky môžu sčasti obsahovať SSL certifkáty. SSL certifikáty obsahujú okrem účinného šifrovania dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a autentifikáciu pravosti webových stránok na ochranu pred phishingom.
 2. Užívateľ webových stránok prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné ustanovenia poskytovaľa certifikátu Let’s Encrypt, prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. Prevádzkovateľ týchto webových stránok vylučuje ručenie voči užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.
 3. Niektoré časti stránok a služby môžu byť prístupné používateľovi až po registrácii. Užívať pri registrácii obdrží náhodné heslo alebo si zvolí vlastné heslo, ktoré mu umožní prístup k užívateľskému kontu. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nepreberá zodpovednosť za nedostatočne silné heslo (napr. „12345“) alebo za stratu a odsudzenie hesla treťou stranou bez zavinenia prevádzkovateľa týchto webových stránok.
 4. Užívateľ webových stránok je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním užívateľského účtu. Neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musia byť ihneď nahlásené prevádzkovateľovi týchto webových stránok. Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.
 5. Prevádzkovateľ týchto webových stránok si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, či prihlásenie k odberu. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť akékoľvek užívateľské konto.
 6. Prevádzkovateľ týchto webových stránok nezodpovedá za obsah, ktorý obsahuje škodlivé a/alebo rušiace znaky ako napr. vírusy, manipulované a „skryté” súbory (napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), trójske kone, červy alebo boty a iné, ktoré sa môžu nachádzať na webových stránkach a môžu spôsobiť škodu užívateľovi. Prevádzkovateľ týchto webových stránok sa zaväzuje vyvinúť najväčšie možné úsilie v rámci svojich možností aby takýmto škodám predišla.
 7. Elektronické útoky akéhokoľvek druhy na webové stránky alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.

M Luxury s.r.o., Digital Park 1, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 52 184 617